top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

  

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden  

 

 • Deze  voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst op grond waarvan Philippe Declemy aan de opdrachtgever een of meer zaken en/of diensten levert, vanaf het moment dat de opdrachtgever om een prijsopgave heeft gevraagd en/of Philippe Declemy een prijsopgave heeft verzonden en/of tussen de opdrachtgever en Philippe Declemy over een overeenkomst  wordt onderhandeld en/of een overeenkomst is gesloten.  

 

 • Onder een overeenkomst wordt verstaan: elke verbintenis en/of rechtsbetrekking tussen de opdrachtgever en Philippe Declemy tot het leveren van zaken en/of diensten.  

 

 • Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn  overeengekomen. 

 

2.  Tarieven, annulering  

 

 • In de overeenkomst is het door de opdrachtgever aan Philippe Declemy verschuldigde tarief als ook de wijze en het tijdstip  waarop de betaling daarvan dient te geschieden, opgenomen. 

 

 • Alle tarieven zijn exclusief btw. Philippe Declemy is te allen tijden gerechtigd om de tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de btw.

 

 • Indien de opdrachtgever een afspraak annuleert binnen 24 uur voor de afgesproken dag en tijd zal Philippe Declemy de reeds  gemaakte  kosten en het normaliter verschuldigde tarief in rekening brengen aan de opdrachtgever.  

 

3. Betaling   

 

 • De facturen ter zake de  geleverde zaken en/of  diensten worden per e-mail aan de  opdrachtgever  verzonden.  

 

 • Betaling dient plaats te vinden  binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder verdere  ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, worden alle normaliter voor de  overeengekomen duur van de overeenkomst verschuldigde bedragen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na   opeisbaarheid door de opdrachtgever aan Philippe Declemy te  worden voldaan.  Alle werkzaamheden van Philippe Declemy  worden opgeschort zolang het verzuim voortduurt.  

 

 • Indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling aan Philippe Declemy en/of op een andere wijze  tekortschiet  in  de  nakoming  van  één  of  meerdere  op  hem/ haar  rustende  verplichtingen,  dan  komen  alle  in  verband  daarmee  door  Philippe Declemy te maken (incasso- en andere gerechtelijke en/of buitengerechtelijke) kosten voor rekening  van de opdrachtgever, telkens met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom. 

 

 • Indien de opdrachtgever op enig moment niet (langer) de door Philippe Declemy op grond van de overeenkomst te leveren zaken en/of diensten afneemt, laat dat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom aan Philippe Declemy, ook indien gespreide betaling in termijnen is overeengekomen.

 

4.  Conditie van de opdrachtgever 

 

 • De opdrachtgever garandeert en verklaart dat hij/zij, behoudens de eventueel aan Philippe Declemy medegedeelde gebreken, in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij  niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve behandeling en dat deze behandeling niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. 

 

 • De opdrachtgever zal geen gebruik maken van de door Philippe Declemy aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn en/of de lichamelijke conditie van derden schaadt. 

 

 • De opdrachtgever is verplicht de door Philippe Declemy gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de algemene voorwaarden en huisregels van het centrum  waar behandeld wordt, na te leven. 

 

 • Indien de opdrachtgever het bepaalde in het voorgaande artikellid overtreedt, is dat een  reden om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om alle normaliter verschuldigde bedragen over de  gehele overeengekomen periode, te voldoen.  

 

5.  Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst  

 

 • In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever bestaat  geen aanspraak op restitutie van het reeds betaalde geldbedrag en heeft Philippe Declemy  jegens de opdrachtgever voorts recht op betaling van de volledige, overeengekomen  en normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van de gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

 

 • Indien partijen bij de overeenkomst overeenkomen dat betaling van het door opdrachtgever verschuldigde tarief in termijnen zal plaatsvinden, is de opdrachtgever ook ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst verplicht  het  volledige   overeengekomen  tarief  te  betalen.

 

 • Philippe Declemy behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever daar vanwege  zijn/haar gedrag of anderszins aanleiding toe geeft. Beëindiging op deze grond zal schriftelijk en gemotiveerd worden  medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de volledige  overeengekomen opdrachtsom aan Philippe Declemy .

 

6. Aansprakelijkheid    

 

 • Philippe Declemy is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor directe en/of indirecte schade geleden door de  opdrachtgever en/of derden, voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Philippe Declemy. 

 

 • Philippe Declemy is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de opdrachtgever behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Philippe Declemy.

 

 • Philippe Declemy heeft slechts een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever en kan dus niet aansprakelijk worden  gehouden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

 

 • Indien Philippe Declemy het voorgaande niettegenstaande aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de door de verzekering van Philippe Declemy in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten  

 

 • Philippe Declemy behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de auteurswet. Modellen,  methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of  toegepast worden door de opdrachtgever voor de uitvoering van de  opdracht, zijn en blijven eigendom van Philippe Declemy. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen  na verkregen schriftelijke toestemming van Philippe Declemy.  

 

 • Alle door Philippe Declemy verstrekte (schriftelijke) stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, enz. ten  behoeve van de  opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik maar mogen niet  door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Philippe Declemy openbaar worden  gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter    

 

 • Op de overeenkomst  tussen  Philippe Declemy  en  opdrachtgever is uitsluitend het  Nederlands recht van toepassing, ook  indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien een partij bij de  Overeenkomst aldaar woonplaats heeft. 

 

 • De  rechter in de vestigingsplaats van Philippe Declemy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

bottom of page